Návrhy na změnu stanov

Stanovy

Převažující část současných stav ČSOP vznikla v roce 1990 až 1991 (na jejich vzniku jsem se podílel), každý Sněm k nim přidal pár přílepků a tak vznikl nynejší poněkud nepřehledný a v některých místech i nejednoznačný text. Na Sněmu v roce 1991 jsme se dohodli, že po cca 5 letech proběhne jejich důkladná revize, že tuto „přechodnou verzi“ stejně překoná život. Život šel opravdu dál, ale Stanovy zůstávají – právě proto uvádím text, který jsem na jaře 2006 předkládal ÚVR jako podklad pro přípravu nových stanov. Domnívám se, že většina návrhů je stále aktuální…

A. výrazně zjednodušit založení a existenci ZO

1. návrh:

snížit minimální počet osob pro vznik a existenci ZO na 3 osoby, z nichž alespoň jedna je starší než 18 let (dle stávajícího §13, bod 2 Stanov je vyžadováno alespoň 5 osob nad 18 let)

důvody:

 • dle zákona 83/90 Sb. jsou ke vzniku nového OS (a analogicky i pro jeho další existenci) vyžadovány alespoň 3 osoby, z nichž jedna je starší než 18 let (§6, odst. 2 zákona)
 • pro mnohé zájemce o ustavení ZO je při současných podmínkách v ČSOP jednodušší založit vlastní OS než ZO (nedostatek dospělých zájemců)
 • navazující návrh „mimo Stanovy“: doporučuji výrazně přepracovat „Registrační list“ (např. neuvádět RČ, uvádět pouze statutárního zástupce článku,…) – důvody jsou prosté: silná kolize se zákonem 101/2000 Sb., státní orgány stejně zajímá výhradně „statutář“,…

B. zrušit nadbytečné orgány ČSOP

2. návrh:

na všech úrovních ČSOP zrušit Kontrolní a revizní komise (resp. Revizory)

důvody:

 • existence „revizních orgánů“ není zákonem 83/90 Sb. vyžadována
 • většina moderních spolků již tento „fízlovský relikt“ odbourala, resp. nahradila jinými mechanismy
 • v případě potřeby (resp. nedůvěry ve volený orgán) je v pravomoci každého nejvyššího orgánu článku (např. členské schůze,…) zřízení obdobného „kontrolního institutu“
 • v praktické činnosti článků jsou KRK zcela formální, protože vycházejí z překonané filosofie minulého režimu

C. v případě neakceptování předchozího návrhu: zpřehlednit ústřední orgány Svazu

3. návrh:

jako ústřední orgán Svazu ponechat výhradně Sněm

důvody:

 • struktura každého společenství by měla být hierarchická s jediným „nadřízeným“ (tedy „ústředním“) orgánem
 • ve stávajících Stanovách jsou definovány 3 „ústředí“ (§14, bod 1: „Ústředními orgány Svazu jsou: a) Sněm, b) Ústřední výkonná rada, c) Ústřední kontrolní a revizní komise“), což považuji za matoucí a nelogické
 • z dikce Stanov (§14, bod 8) plyne, že v přesně vymezených oblastech přejímá funkci Sněmu jedině ÚVR
 • ÚVR je volena + odvolávána Sněmem a je tedy jeho „podřízenou složkou“
 • v souladu s návrhem B. by bylo logické, aby případná ÚKRK byla zřizována ÚVR (viz finanční zajištění činnosti)
4. návrh:

přejmenovat „Ústřední kontrolní a revizní komisi“ na „Ústřední likvidační komisi“

důvody:

 • navrhovaný název plně vystihuje jedinou činnost ÚKRK v současném volebním období
5. návrh:

vyjasnit členy ÚKRK (§16, bod 4 Stanov: „Člen ÚKRK může ze své funkce odstoupit, oznámí-li to písemně předsedovi ÚKRK. Pokud se člen ÚKRK déle než 1 rok prokazatelně neúčastní činnosti a jednání ÚKRK, může předseda ÚKRK, na návrh jiného člena ÚKRK, prohlásit jeho mandát za zaniklý. Systém kooptace Sněmem zvolených náhradníků za členy ÚKRK , jimž zanikl mandát, stanoví ÚKRK na svém prvním jednání a je závazný po celé funkční období.“), např. formou povinného a bezodkladného zveřejňování personálních změn ÚKRK v Depeších a na internetu

důvody:

 • dle stávající dikce zmíněné pasáže Stanov nikdo neví „kdo vlastně je a není členem ÚKRK“

D. podpořit aktivity všech článků Svazu

6. návrh:

odstranit bod 2 z §12 Stanov jako zcela nadbytečný („Celosvazové aktivity vyhlašuje ÚVR. Regionální aktivity vyhlašují územní a zájmové orgány Svazu a ZO, místní aktivity základní organizace…“)

důvody:

 • zmíněný článek má nicneříkající, proklamativní a navíc sebestředný charakter
 • řadu „celostátních“ stejně koordinují články a nikoliv „ústředí“ (Akce buteo,…)
 • řada zajímavých aktivit aspirujících na celosvazovou úroveň jejich pořadatelé záměrně „tlumí“ na regionální úrovni (liberečtí ježci, brněnské studánky,…).

Michal Kulík (v září 2006 Sněm stanovy nezměnil)

««« Předchozí text: Artefakt Následující text: Nové sídlo »»»

Michal Kulík | 10. 7. 2008 Čt 11.30 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1559x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin